ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ฝึกงาน หางาน ง่ายๆ กับ Jobtopgun: คู่มือหางาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน และจบใหม่ [อ่าน : 37 ครั้ง]
 • การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 [อ่าน : 27 ครั้ง]
 • โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2567 [อ่าน : 43 ครั้ง]
 • กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 หัวข้อ "บอกรักษ์... [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • เข้าร่วมแข่งขันในงาน Falling Walls Lab Thailand [อ่าน : 21 ครั้ง]
 • โครงการ “Music on the Move” [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2567 [อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 50 ครั้ง]
 • เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต [อ่าน : 29 ครั้ง]
 • โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" [อ่าน : 33 ครั้ง]
 • การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม [อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ [อ่าน : 40 ครั้ง]
 • โครงการ The Global Challenge [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (The 26Th National Software Cont... [อ่าน : 51 ครั้ง]
 • โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 53 ครั้ง]
 • โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 22 [อ่าน : 86 ครั้ง]
 • งาน JAPAN JOB FAIR 2024 [อ่าน : 63 ครั้ง]
 • โครงการ Space Quest 2024 [อ่าน : 58 ครั้ง]
 • กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 [อ่าน : 55 ครั้ง]
 • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง [อ่าน : 62 ครั้ง]
 • เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดส่งผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) [อ่าน : 58 ครั้ง]
 • การแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 [อ่าน : 73 ครั้ง]
 • การแข่งขันเทคนิคการพูด "สร้างทูตเยาวชน" ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1 (1st TED Talks & Guardians of the F... [อ่าน : 64 ครั้ง]
 • โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ฯ [อ่าน : 65 ครั้ง]
 • รับสมัครงานนิสิตที่จบการศึกษา [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2567 (Sport Science Innovation Contest 2024) [อ่าน : 61 ครั้ง]
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต... [อ่าน : 63 ครั้ง]
 • โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 [อ่าน : 68 ครั้ง]
 • รับสมัครและส่งผลงาน เข้ารับรางวัลเนื่องใน "วันครูแห่งชาติ""วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2567 [อ่าน : 70 ครั้ง]
 • เชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก...ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ : ของขวัญปันรัก : เพื่อเด็กและค... [อ่าน : 64 ครั้ง]
 • การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [อ่าน : 65 ครั้ง]
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 [อ่าน : 64 ครั้ง]
 • การประกวดคลิปสร้างสรรค์หัวข้อ “ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ” [อ่าน : 72 ครั้ง]
 • โครงการ ASEAN Leadership 2024 [อ่าน : 66 ครั้ง]
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร [อ่าน : 71 ครั้ง]
 • กิจกรรม RBRU Virtual Exercise 2023 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา [อ่าน : 73 ครั้ง]