ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ
-ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ปี2567

 24-25 มิ.ย. 67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 23 เม.ย. 67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรม Chat GPT เพื่อช่วยในการเตรียมบทความวิจัยในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (อาจารย์,เจ้าหน้าที่,วิทยากร)

 23 เม.ย. 67 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย “รดน้ำดำหัว” ผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 (อาจารย์,เจ้าหน้าที่,นักศึกษา,ผู้อาวุโส)

 15 มี.ค. 67 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (วิทยากร)

 15 มี.ค. 67 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อาจารย์,เจ้าหน้าที่,นักศึกษา)

 28 ก.พ. 67 กิจกรรมพี่วิศวะอาสาช่วยน้อง (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

25 ก.พ. 67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (นักศึกษา)

25 ก.พ. 67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (อาจารย์,เจ้าหน้าที่,วิทยากร)

 21-23 ก.พ. 67 กิจกรรมบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาจารย์,เจ้าหน้าที่,วิสาหกิจฯ,นักศึกษา)

8 ก.พ. 67 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท (นักศึกษา)

8 ก.พ. 67 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

17 ม.ค. 67 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (นักศึกษา)

 

-ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ปี2566

 20 ธ.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสา (นักศึกษา)

 20 ธ.ค. 66 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อม (นักศึกษา)

 20 ธ.ค. 66 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อม (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 13-17 ธ.ค. 66 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 16 (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 13-17 ธ.ค. 66 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 16 (นักศึกษา)

 10 ส.ค. 66 โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 10 ส.ค. 66 โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี (นักศึกษา)

 26 ก.ค. 66 โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 26 ก.ค. 66 โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (นักศึกษา)

 29-30 มิ.ย. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วิทยากร)

29-30 มิ.ย. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อาจารย์,เจ้าหน้าที่)

 29-30 มิ.ย. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษา)

 25 เม.ย. 66 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 (คณะกรรมการ,อาจารย์,เจ้าหน้าที่,ผู้เข้าร่วม และผู้อาวุโส)

 23-24 มี.ค. 66 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (อาจารย์)

 23-24 มี.ค. 66 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (นักศึกษา)

 16 มี.ค. 66 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา)

 16 มี.ค. 66 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อาจารย์)

 15 มี.ค. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา)

 15 มี.ค. 66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และวิทยากร)

 11-19 ก.พ. 66 งานราชมงคลรักษ์เหลือจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21 (อาจารย์)

25 ม.ค. 66 โครงการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (นักศึกษา)

25 ม.ค. 66 โครงการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)

20 ม.ค. 66 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

18 ม.ค. 66 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (นักศึกษา)

 

-ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ปี2565

 10 ก.ย. 65 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านภาคตะวันออก

 3 ก.ย. 65 กิจกรรมพัฒนาจิต สร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องวิศวกรรม

 18 ส.ค. 65 โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการ และเทคโนลยี วิทยาเขตจันทบุรี

27 ก.ค. 65 โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (นักศึกษา)

 27 ก.ค. 65 โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)

 7 ก.ค 65 กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา)

 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (วิทยากร)

 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (คณะกรรมการ)

 23 มิ.ย. 65 กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (พิธีหล่อเทียน)

 11 มิ.ย. 65 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบรอบ 58 ปี

 12 พ.ค. 65 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

 25 เม.ย. 65 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดนำดำหัว" ผู้อาวุฒิโสเนื่องในวันสงการนต์ ประจำปี 2565

 28 มี.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (คณาจารย์และเจ้าหน้าที่)

 28 มี.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษา)

 15 มี.ค. 65 เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัตงานสหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 65 โครงการการแข่งขันกีฬา "เหลืองจันท์เกมส์" (อาจารย์ และเจ้าหน้าที่)

 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 65 โครงการการแข่งขันกีฬา "เหลืองจันท์เกมส์" (นักศึกษา)