กรรมการบริหารคณะ

 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ปรึกษา
  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ
  พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ กรรมการ
  นายสุทัศน์ เวชโชติ กรรมการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ
  ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน กรรมการ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรรมการ
  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ กรรมการ
  นางภาคินี วุฒิชัย เลขานุการ
  นางสาวศศิวิมล สุขศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ