ประวัติความเป็นมา

      โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี  พ.ศ.2564  ประกาศ  ณ  วันที่ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2564  การบริหารงานเสมือนคณะที่มีฐานะส่วนงานซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ให้โครงการขึ้นตรงกับอธิการบดี 

      มีวัตถุประสงค์ตามมาตร 7 แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” และโดยเฉพาะให้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนในวิทยาเขตจันทบุรี ในสาขาและด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุรณาการ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับศาสตร์อื่น
  2. ผลิตและพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ภูมิภาคและประเทศ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและพื้นที่
  3. ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี แก่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการบริการ บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการจากประสบการณ์และทักษะด้านวิชาชีพ

การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานของรัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อม

  

     โครงสร้างองค์กร