วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
  “องค์กรชั้นนำในการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลัก  ธรรมาภิบาล”
   
ปรัชญา (Philosophy)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ พัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาชาติ
   
ปณิธาน (pledge)
  “สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม สร้างนวัตกรรมสู่สังคม”
   
ค่านิยมองค์กร
  “จิตอาสา สร้างสรรค์ สามัคคี มีคุณธรรม”
   
อัตลักษณ์  (Identity)
  วิศวกรนักปฏิบัติ
   
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
   “พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่สังคม”
   
พันธกิจ (Mission)

 

1.ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับปริญญาและไม่ให้ปริญญา  ที่มีความเป็นเลิศ  มีศักยภาพ  พร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
  2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริการวิชาการ  ทั้งระดับพื้นฐาน  และประยุกต์ขั้นสูง  เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และการบริการประเทศโดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเชิงรุก
  3.ส่งเสริม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  โดยอาจยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4.จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล