ทำเนียบผู้บริหาร

 

         
    ผศ.ดร.ประหยัด กองสุข
ผู้อำนวยการ
   
         
     
ผศ.วิรัตน์ ขาวสร้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน
  ผศ.วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  ผศ.ฐิติ หมอรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
         
     

ผศ.ดร.ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ผศ.ชาคริต วินิจธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
         
         


      นางภาคินี วุฒิชัย
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณะ

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

   
ผศ.ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  ผศ.ดร.วัชนะชัย จูมผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
  ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
         
       
ผศ.ดนัย ทองธวัช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  ผศ.ศราวุธ จันทร์กลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ