ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยีเพื่อรับทุนการศึกษา [อ่าน : 16 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศ... [อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 โคร... [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการจัดตั้งคณะวิศว... [อ่าน : 29 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการจำ... [อ่าน : 38 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ ประจำโครงการจัดตั้งคณะวิศวกร... [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของโครงการจัดตั้งฯ 2567 [อ่าน : 55 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2... [อ่าน : 23 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำแผนก ฝ่ายวิชาการและวิจัย โครงการจัดตั้งคณะวิศวก... [อ่าน : 73 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกร... [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลื... [อ่าน : 57 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โค... [อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชา... [อ่าน : 47 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ นมัสการรอยพระพุทธบาท [อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและ... [อ่าน : 42 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการแล... [อ่าน : 56 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อม [อ่าน : 69 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก... [อ่าน : 86 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 106 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนัก... [อ่าน : 95 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 110 ครั้ง]
 • ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโล... [อ่าน : 159 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศ... [อ่าน : 151 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 146 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโ... [อ่าน : 160 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการจัดตั้งคณะวิศว... [อ่าน : 150 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (วิทยาเขตจันทบุรี) [อ่าน : 143 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพกาศึกษา ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 134 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมภายในงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [อ่าน : 143 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำดำหัว" ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ป... [อ่าน : 180 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรร... [อ่าน : 130 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 143 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิช... [อ่าน : 165 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเข... [อ่าน : 148 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โ... [อ่าน : 153 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการบริหารสโมสรนั... [อ่าน : 149 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [อ่าน : 150 ครั้ง]