ประเภท : ข่าวทุนการศึกษา/ศึกษาต่อ
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโก (Becas de Excelencia del Gobierno de Mexico para Extranjeros 2024... [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 25 (รอบ 8/2567) [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • สอบชิงทุนการศึกษา "ทุนตรีศูลย์ศึกษา" ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 [อ่าน : 87 ครั้ง]
 • รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL... [อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand Foundation Scholarship) [อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาของอินโดนีเชีย [อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024 - 2025 [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา [อ่าน : 36 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 43 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบ TOEFL ITP(R) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 [อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ทุนรัฐบาลฮังการี [อ่าน : 38 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท [อ่าน : 65 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ USAID [อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะ 1 ปี ) [อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง [อ่าน : 68 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567 [อ่าน : 67 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประ... [อ่าน : 62 ครั้ง]
 • รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ“ทุนส่งน้องเรียนจบ”ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [อ่าน : 63 ครั้ง]
 • ทุนรัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 [อ่าน : 77 ครั้ง]
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ [อ่าน : 64 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขั้นสูงหลักสูตรนานาชาติ โค... [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand - United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุน 2024 F... [อ่าน : 69 ครั้ง]
 • Announcement of Admission to the PhD program under FIRST & Self Finance @ IIT Hyderabad [อ่าน : 73 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2567 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่... [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ (SEAMEO Regional Language Center : SEAM... [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 #โควตา #Portfolio #Dek67 [อ่าน : 83 ครั้ง]
 • รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66 [อ่าน : 97 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน... [อ่าน : 105 ครั้ง]
 • สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellow... [อ่าน : 88 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) [อ่าน : 93 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ภาค... [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [อ่าน : 107 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [อ่าน : 94 ครั้ง]
 • รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาปีสุดท้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง [อ่าน : 94 ครั้ง]
 • หลักเกณฑ์ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน : 99 ครั้ง]
 • การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) [อ่าน : 103 ครั้ง]
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียโครงการทุน VAIBHAV Fellowships [อ่าน : 116 ครั้ง]